Algemene Voorwaarden

1. PC-Fit, gevestigd te Barendrecht, KvK-nummer 24346903, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als PC-Fit.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan PC-Fit zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens PC-Fit waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door PC-Fit in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 - Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Indien PC-Fit met de uitvoering van een offerte is begonnen en daarvoor opdrachtgever-specifiek onderzoek is verricht, maar geen overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever gehouden de tot dan toe gemaakte voorbereidingskosten (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, onderzoekskosten en het verkrijgen van informatie) te vergoeden.

3. PC-Fit kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de prijs voor de gekozen diensten vermeld. Bijkomende kosten, zoals kosten voor materiaal, soft- en hardware en reiskosten, worden apart op de offerte vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PC-Fit op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. PC-Fit komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling voor toegang tot de uitgevoerde werkzaamheden voldaan.

5. Alle reparaties en verkopen dienen op locatie betaald te worden voor uitlevering. Indien apparatuur niet wordt opgehaald binnen de afgesproken termijn, blijft de betalingsverplichting voor opdrachtgever staan.

6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. PC-Fit heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Hij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

7. De kosten voor de eventuele inschakeling van derden zullen zijn inbegrepen in de prijs vermeld op de offerte, tenzij voor een partij wordt gekozen die de kosten rechtstreeks aan opdrachtgever factureert.

8. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door PC-Fit aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en enkel na goedkeuring worden uitgevoerd.

9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van PC-Fit onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 - Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan PC-Fit en verschaft toegang tot alle systemen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. PC-Fit zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart PC-Fit voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

1. PC-Fit voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

2. Hardware wordt na reparatie of onderzoek een half jaar door PC-Fit bewaard. Indien de hardware niet binnen zes kalendermaanden is opgehaald, zal deze worden vernietigd.

Artikel 7 - Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft PC-Fit de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. PC-Fit maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen 1 werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering na aanvang van werkzaamheden resulteert in de verplichting tot het betalen van de tot dan toe uitgevoerde uren.

4. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder software en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.

5. Abonnementen voor onderhoud kennen een minimale loopduur van drie maanden, met een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid schade

1. PC-Fit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. PC-Fit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door PC-Fit.

4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.

5. PC-Fit is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.

6. PC-Fit is niet aansprakelijk voor situaties die buiten zijn bereik liggen, waaronder hacks of het verliezen van data.

7. PC-Fit is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden.

8. In het geval dat PC-Fit een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd dan wel door hem aan opdrachtgever is gefactureerd.

9. Opdrachtgever vrijwaart PC-Fit tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hem geleverde diensten en goederen.

Artikel 9 - Levering

1. Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. PC-Fit is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. PC-Fit verzendt geaccepteerde bestellingen die voor 16u zijn besteld binnen 1 werkdag, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt opdrachtgever op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. PC-Fit levert enkel binnen Nederland.

Artikel 10 - Herroepingsrecht

1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. PC-Fit heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft aangekocht.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten danwel diensten anders dan fysieke producten of software waar opdrachtgever direct toegang toe krijgt na aankoop.

Artikel 11 - Verplichtingen bij herroeping

1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de opdrachtgever.

3. PC-Fit stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever.

4. PC-Fit vergoedt de betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 12 - Uitoefening van herroepingsrecht

1. Opdrachtgever meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de PC-Fit dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de opdrachtgever het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de opdrachtgever.

4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 - Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door PC-Fit aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en advies berusten bij PC-Fit. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. PC-Fit blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.

Artikel 14 - Geheimhouding

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15 - Klachten en garantie

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan PC-Fit.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst.

3. Op geleverde hardware is de standaard fabrieksgarantie van toepassing.

4. Opdrachtgever heeft 12 maanden garantie op geleverde werkzaamheden door PC-Fit, tenzij het gebrek door handelingen van de opdrachtgever zijn ontstaan.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PC-Fit en betrokken derden 12 maanden.

Diensten

> Laptop-reparatie

> Computer-Reparatie

> Zakelijke diensten

Refurbished

> Laptop

> Desktops

> Gaming

Contactgegevens

PC-FIT
Barendrecht

 Telefoon: 0180 623 114
 E-mail:      info@pc-fit.nl

Algemene voorwaarden
Privacy